نوشته‌های با برچسب ‘آموزش طیفسنجی جرمی یون ثانویه SIMS در آنالیز مواد’

جزوه روش های نوین آنالیز مواد دانشگاه اصفهان

بدون نظر

جزوه تایپ شده روش های نوین آنالیز مواد

تدریس شده در دانشگاه اصفهان

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت متوسط می باشد. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

آنالیز میکروسکوپی، میکروسکوپ الکترونی ، میکروسکوپ الکترون عبوری TEM ، میکروسکوپ الکترون روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترون محیطی ESEM ، میکروسکوپ پروب روبشی SPM ، میکروسکوپ روبشی تونل زنی STM ، میکروسکوپ خازنی روبشی SCM ، میکروسکوپ نیروی اتمی ، میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک EFM ، میکروسکوپ ولتاژی روبشی SVM ، میکروسکوپ نیروی پروب کلوین KPFM ، میکروسکوپ مدولاسیون نیرو FMM ، میکروسکوپ گرمایی پیمایشی SThM ، میکروسکوپ نوری پیمایشی میدان نزدیک SNOM ، میکروسکوپ نیروی مغناطیسی MFM ، آنالیز ساختاری ، روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پراش اشعه ایکس XRD ، طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای NMR ، طیفسنجی موزبائر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، انکسار الکترونهای پرانرژی انتقالی THEED ، پراش الکترونهای کم انرژی LEED ، پراش الکترونهای پرانرژی انعکاسی RHEED ، روشهای تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات ، روشهای مبتنی بر نوترون ، روش پخش نوترون با زوایه کوچک SANS ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پخش نور با زاویه کوچک SALS ، پخش اشعه ایکس با زاویه کوچک SAXS ، طیفسنجی ارتباط فوتونی PCS ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، روش اپیفانیومتر ، آنالیز BET ، محاسبه تراکم ذرات CPC ، جداسازی جریان میدانی FFF ، روشهای مبتنی بر بارالکتریکی ، اندازهگیریتحرک ذرات SMPS ، آنالیز حرکت دیفرانسیل DMA ، آنالیز پیوندی ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، طیفسنجی مادون قرمز FTIR, NiR ، طیفسنج یرامان ، طیفسنجی الکترونی برای آنالیزشیمیایی ESCA ، آنالیز عنصری ، روشهای مبتنی بریون ، طیف سنجی تخلیه نورانی GDS ، آنالیز پرتویونی IBA ، روش پرتو یونی متمرکز FIB ، طیفسنجی جرمی یون ثانویه SIMS ، روشهای کلاسیک ، آنالیزکلاسیک عناصر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، طیفسنجی الکترون اوژه AES ، طیفسنجی کاهش انرژی الکترون EELS ، میکرون آنالیز پروب الکترونی EPMA ، روشهای جداسازی ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

این جزوه مجموعا دارای 46 صفحه و حجم  حدوداً 1 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>