نوشته‌های با برچسب ‘میکروسکوپ نیروی مغناطیسی MFM’

جزوه روش های نوین آنالیز مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه تایپی روش های نوین آنالیز مواد

تدریس شده توسط  دکتر پیروز مرعشی در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “روش های نوین آنالیز مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد، سرامیک و مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

میکروسکوپی با نور و الکترون، روش های تشکیل تصویر، قدرت تفکیک، عمق میدان و عمق فوکوس، میکروسکوپ نوری، تولید پرتوی الکترونی، عدس های مغناطیسی، پراش الکترون ها توسط اتم ها، پراش فونون، الکترون های ثانویه، آرامش اتم های تهییج شده، میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM ، زمان تقریبی آزمایش، تفنگ الکترونی، سیستم تمرکز کننده، عدسی های میانی و شیئی، بخش زیرین دوربین، همراستا نمودن تصویر، آماده سازی نمونه برای TEM ، الکتروپولیش و پولیش شیمیایی، پولیش مکانیکی، سایش یونی و اتمی، استفاده از رپلیکا، میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی STEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ، بدست آوردن سیگنال در SEM ، آشکار سازی الکترون های ثانویه، آشکار سازی الکترون های برگشتی، آشکارساز های جرقه زن، قدرت تفکیک نهایی SEM ، تصاویر توپوگرافی، آماده سازی نمونه جهت بررسی در SEM ، میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی ESEM ، میکروسکوپ های پروبی روبشی، میکروسکوپ تونلی روبشی STM ، میکروسکوپ نیروی اتمی AFM ، میکروسکوپ نیروی مغناطیسی MFM ، میکروسکوپ اپتیکی SNOM ، پراش پرتوی ایکس، اجزای دستگاه XRD ، مبانی فیزیکی پراش، محدودیت های XRD ، کاربردهای XRD ، وضعیت تابش پرتوی ایکس روی نمونه، وضعیت تابش پرتوی ایکس روی نمونه، طیفسنجی فلورسانس پرتوی ایکس، آشکارسازی پرتوی ایکس ثانویه، طیف سنج پراکننده طول موج، طیف سنج پراکننده انرژی، EDS یا EDX ، آنالیز اندازه ذرات به روش پراکندگی لیزر، پراکندگی دینامیکی نور، پراکندگی استاتیکی نور، کاربردهای آنالیزور های لیزری، طیف نگاری رامان، کاربردهای رامان، زیف نگاری فوتوالکترون پرتوی ایکس، مبانی فیزیکی XPS ، اجزای سیستم XPS، محدودیت های XPS، اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی، پدیده ترشوندگی، معادله یانگ، روش های اندازه گیری کشش سطحی، روش قطره چسبیده، روش قطره معلق، روش صفحه-ویلهلمی، بیضی سنجی، محدودیت های بیضی سنجی، کاربرد بیضی سنجی

این جزوه مجموعا دارای 106 صفحه و حجم  38 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه روش های نوین آنالیز مواد دانشگاه اصفهان

بدون نظر

جزوه تایپ شده روش های نوین آنالیز مواد

تدریس شده در دانشگاه اصفهان

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت متوسط می باشد. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

آنالیز میکروسکوپی، میکروسکوپ الکترونی ، میکروسکوپ الکترون عبوری TEM ، میکروسکوپ الکترون روبشی SEM ، میکروسکوپ الکترون محیطی ESEM ، میکروسکوپ پروب روبشی SPM ، میکروسکوپ روبشی تونل زنی STM ، میکروسکوپ خازنی روبشی SCM ، میکروسکوپ نیروی اتمی ، میکروسکوپ نیروی الکترواستاتیک EFM ، میکروسکوپ ولتاژی روبشی SVM ، میکروسکوپ نیروی پروب کلوین KPFM ، میکروسکوپ مدولاسیون نیرو FMM ، میکروسکوپ گرمایی پیمایشی SThM ، میکروسکوپ نوری پیمایشی میدان نزدیک SNOM ، میکروسکوپ نیروی مغناطیسی MFM ، آنالیز ساختاری ، روش های مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پراش اشعه ایکس XRD ، طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته ای NMR ، طیفسنجی موزبائر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، انکسار الکترونهای پرانرژی انتقالی THEED ، پراش الکترونهای کم انرژی LEED ، پراش الکترونهای پرانرژی انعکاسی RHEED ، روشهای تعیین اندازه و سطح ویژه ذرات ، روشهای مبتنی بر نوترون ، روش پخش نوترون با زوایه کوچک SANS ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، پخش نور با زاویه کوچک SALS ، پخش اشعه ایکس با زاویه کوچک SAXS ، طیفسنجی ارتباط فوتونی PCS ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، روش اپیفانیومتر ، آنالیز BET ، محاسبه تراکم ذرات CPC ، جداسازی جریان میدانی FFF ، روشهای مبتنی بر بارالکتریکی ، اندازهگیریتحرک ذرات SMPS ، آنالیز حرکت دیفرانسیل DMA ، آنالیز پیوندی ، روشهای مبتنی بر امواج الکترومغناطیسی ، طیفسنجی مادون قرمز FTIR, NiR ، طیفسنج یرامان ، طیفسنجی الکترونی برای آنالیزشیمیایی ESCA ، آنالیز عنصری ، روشهای مبتنی بریون ، طیف سنجی تخلیه نورانی GDS ، آنالیز پرتویونی IBA ، روش پرتو یونی متمرکز FIB ، طیفسنجی جرمی یون ثانویه SIMS ، روشهای کلاسیک ، آنالیزکلاسیک عناصر ، روشهای مبتنی بر الکترون ، طیفسنجی الکترون اوژه AES ، طیفسنجی کاهش انرژی الکترون EELS ، میکرون آنالیز پروب الکترونی EPMA ، روشهای جداسازی ، روشهای مبتنی برجذب سطحی ، کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

این جزوه مجموعا دارای 46 صفحه و حجم  حدوداً 1 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>