مجموعه جزوه برای درس کوانتوم

جزوه برای درس کوانتوم

مجموعه سه جزوه در این بسته موجود می باشد.

جزوه دکتر کریم پور – جزوه کوانتوم 2 دکتر خلیلی – جزوه کوانتوم 2 دکتر فرخی

دیدگاه خود را به ما بگویید.

<\/body>