بایگانی برای دسته "مکانیک کوانتومی"

جزوه دستنویس مفهومی مکانیک کوانتومی یک

5 نظر

جزوه کاملا مفهومی و عالی مکانیک کوانتومی 1 بر اساس کتاب استفان گاسیرویچ

تدریس شده توسط استاد تمام دانشگاه تبریز، دکتر منوچهر کلافی

 

درس مکانیک کوانتومی 1 و 2 جزو دروس اصلی کارشناسی رشته فیزیک می باشد و کتاب فیزیک کوانتوم استفان گاسیروویچ (Quantum Physics by Stephen Gasiorowicz) مرجع اصلی این درس در اکثر دانشگاه های کشور می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است و فصل های 1 تا 8 این کتاب را شامل می شود. از ویژگی های بارز کلاس های دکتر کلافی مفهومی بودن آنها است. به نگاه به این جزوه خواهید دید که مطالب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند و برای هر رابطه ریاضی مفاهیم نیز آورده شده است.  برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

رابطه طول موج پلانک، نظریه پلانک، نظریه موجی بودن، بررسی کوانتومی پدیده فوتوالکتریک، بررسی کوانتومی پدیده کامپتون، آزمایش دوبروی، دوگانگی نور از دید کوانتوم، اصول نظریه بور، بررسی کوانتومی نظریه بور، شعاع مدارهای بور، کسستگی مقدار انرژی، بررسی خاصیت موجی نور، بررسی خاصیت ذره ای نور، بررسی موج دوبروی، بررسی موج مادی، سرعت گروه وسرعت فاز، تابع موج در کوانتوم، بررسی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، موج جایگزیده، اصل عدم یقین، بررسی میکروسکوپ هایزنبرگ، آزمایش دوشکاف یانگ، آزمایش دوشکافی تداخل، انرژی حالت پایه اتم هیدروژن، انرژی پتانسیل مدل یوکاوا، معادله موج شرودینگر، تعبیر احتمالاتی معادله موج شرودینگر، معادله شرودینگر ذره ازاد، تعبیر فیزیکی تابع موج، رابطه همگرایی تابع موج، معین بودن تابع موج، تعبیر فیزیکی بورن، نرمالیزاسیون تابع موج، بهنجارش تابع موج، تابع احتمال پیدایش، میانگین انتظاری، عملگر تکانه در کوانتوم، خواص عملگر ها در کوانتوم، رابطه جابجایی دو عملگر، عملگر انرژی جنبشی در کوانتوم، عملگر انرژی پتانسیل در کوانتوم، عملگر هامیلتونین در کوانتوم، مفهوم عملگر فیزیکی، ویژه مقدار یک عملگر، معادله شرودینگر یک ذره آزاد، رابطه پیوستگی شار احتمال، چگالی احتمال، معادله اساسی کوانتوم غیر نسبیتی، مزدوج مختلط تابع موج، تابع موج در فضای مکان، تابع موج در فضای تکانه، عملگر میانگین تکانه، مفهوم عملگر هرمیتی، تحول مکانی تابع موج، تحول زمانی تابع موج، معادله شرودینگر اتم هلیوم و هیدروژن، ویژه تاع ها و ویژه مقدارها در کوانتوم، چاه پتانسیل، ترازهای انرژی برای مساله چاه پتانسیل یک بعدی، توابع موج متعادمد، توابع موج ارتوگونال، رابطه بهنجار راست، رابطه ارتونرمالیته، تابع موج پادمتقارن، عملگر پاریته در کوانتوم، معادله شرودینگر حالت ساکن، معادله شرودینگر زمان دار، فرمول شار یک ذره آزاد، هامیلتونین ذره آزاد، بررسی مسئله پله پتانسیل، پتانسیل های یک بعدی، پیوستگی تابع موج، ضریب انعکاس و ضریب نفوذ، جواب های چاه پتانسیل، بررسی جواب های زوج و فرد، مسائل سد پتانسیل در کوانتوم، پدیده نشر سرد، تابع کار، بررسی پدیده تونل زنی در کوانتوم، پدیده جوش هسته ای در کوانتوم، بدست آوردن احتمال تونل زنی، نوسانگرهماهنگ خطی، معادله نوسانگر هماهنگ خطی در کوانتوم، رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ خطی، کثیر الجمله هرمیت، ساختار کلی مکانیک موجی، نماد گذاری دیراک، نماد براکت، قضیه پارسوال در کوانتوم، مزدوج هرمیتی یک عملگر، بحث تبهگنی در کوانتوم، توابع تبهگن، معادله حرکت هایزنبرگ، تصویر شرودینگر، تصویز هایزنبرگ، روش های عملگری در کوانتوم، نمایش شرودینگر، ارتباط نمایش شرودینگر و هایزنبرگ، دستگاه های N ذره ای در کوانتوم، سیستم های چند ذره ای درکوانتوم، معادله شرودینگر سیستم N ذره ای، تابع موج سیستم دو ذره ای،

این جزوه مجموعا دارای 165 صفحه و حجم … مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 توصیه اکید می شود که نمونه رایگان این جزوه را ببنید و خودتان قضاوت کنید.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه مفهومی مکانیک کوانتومی دو گازیروویچ دکتر کلافی

2 نظر

جزوه مفهومی مکانیک کوانتومی 2 گازیروویچ

تدریس شده توسط دکتر کلافی استاد تمام دانشگاه تبریز

 

جزوه ای کوانتومی که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور تدریس گردیده است. ویژگی بار این جزوه پرداختن به مفاهیم است. برخلاف اکثریت جزوات موجود برای کوانتوم، در این جزوه متن خیلی بیشتر از فرمول ها می باشد. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:


این جزوه مجموعا دارای … صفحه و حجم … مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کاملا مفهومی فصل اول مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

7 نظر

جزوه مفهومی سه فصل اول مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

تدریس شده توسط دکتر کلافی استاد تمام دانشگاه تبریز

 

مکانیک کوانتومی دوره کارشناسی ارشد یکی از دروس اصلی و مهم می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور تدریس گردیده است. ویژگی بار این جزوه پرداختن به مفاهیم است. برخلاف اکثریت جزوات موجود برای کوانتوم، در این جزوه متن خیلی بیشتر از فرمول ها می باشد. این جزوه تنها سه فصل اول ساکورایی(مباحث کوانتوم پیشرفته 1) را پوشش می دهد. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

آزمایش اشترن گرلاخ، مقایسه با قطبش بور، روش دیراک، فضای براکت، خواص فضای برداری، نرمحالت، مزدوج هرمیتی ، ارتوگونال، اورتونرمال، ضریب بسط براکت، عملگر هرمیتی، نمایش ماتریسی عملگر، معادله شرودینگر، اندازه گیری در کوانتوم، احتمال وقوع یک حالت در مکانیک کوانتومی، اصل هدم یقین، اصل عدم قطعیت، فرق مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتوم، حالت تبهگن، مجموعه کت های مشترک ، ویژه حالت مشترک، کت حالت تبهگن، عملگر سازگار، عملگر ناسازگار، مشاهده پذیرهای ناسازگار، عملگر پاد هرمیتی، رابطه جابجایی، تغییر پایه در مکانیک کوانتوم، عملگر یکانی ، عملگر unitary، بسط در پایه جدید ، تبدیللات یکانی، عملگر مشاهده پذیر معادل، عملگر مولد تغییر مکان، مکانیک موجی، کوانتوم استاتیک، کوانتوم دینامیک، تحول زمانی یک حالت خاص، عملگر تحول زمانی، سری دایسون، دامنه همبستگی، تصویر شرودینگر، تصویر هایزنبرگ، معادله حرکت، مقایسه تصویر شرودینگر و تصویر هایزنبرگ، نوسان کننده خطی، تقریب نیمه کلاسیکی wkb ، انتشارگر، انتگرال مسیر فاینمن، پتانسیل و تبدیلات گیج، تبدیل پیمانه ای، قضیه بوهم آهاروف، نمایش ماتریسی، اصل بسط، عملگر ماتریس دوران، تک قطبی مغناطیسی، تابع موج فضایی


این جزوه مجموعا دارای 141 صفحه و حجم 65 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه مکانیک کوانتومی 2 گاسیروویچ

2 نظر

جزوه کامل و کنکوری مکانیک کوانتومی 2

تدریس شده در دانشگاه دانشگاه تبریز

 

کتاب مکانیک کوانتومی گاسیروویچ مرجع اصلی برای درس مکانیک کوانتومی 1 و 2 رشته فیزیک در اکثر دانشگاه های کشور می باشد.جزوه ای که در اینجا آورده شده است فصل های 9 تا 19 این کتاب را شامل می شود. برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

هامیلتونین، هامیلتونین تحت دوران، عملگر اندازه حرکت زاویه ای، رابطه اصل عدم قطعیت و رابطه جابجایی، قضیه وجود تبهگنی، فشار تبهگنی، چاه پتانسیل، ترازهای انرژی تبهگن، جداسازی متغییر ها برای معادله شرودینگر، ویژه حالت های متعامد، تابع موج پتانسیل مرکزی، چاه پتانسیل نامتناهی، عملگر افزاینده و کاهنده برای عملگر تکانه زاویه ای، هماهنگ های کروی، چند جمله ای لژاندر وابسته، قضیه بسط، موج تخت بر حسب هماهنگ های کروی، اتم هیدروژن، جرم کاهیده برای اتم هیدروژن، معادله بازگشتی، جرم کاهیده اتم هیدروژن، تابع موج اتم هیدروژن، اتم هیدروژن تبهگن، تبهگنی اتفاقی، جملات اختلال در تابع موج، مدارهای بور، برهمکنش الکترون ها با میدان الکترومغناطیسی، معادله پایستگی بار، تبدیلات پیمانه ای، پیمانه لورنتس، هامیلتونین اندرکنش الکترون با میدان الکترومغناطیسی، پتانسیل نوسانگر دو بعدی، تراز های مجاز، اثر زیمن، عملگرها ماتریس ها و اسپین، عملگر ماتریسی، عملگر اسپینی، اپراتور های محو کننده و خلق کننده، مقادیر ویژه ماتریس هامیلتونین، ماتریس اندازهحرکت زاویه ای، ماترییس عملگر هرمیتی، آزمایش اشترن گرلاخ، وجود تک قطبی مغناطیسی، نسبت ژیرومغناطیسی، میدان مغناطیسی اسپین الکترون، حل معادله شرودینگر، اسپینور، تحول زمانی تابع موج، حرکت تقدیمی اسپین الکترون، تشدید پارامغناطیسی، احتمال پیدایش اسپین در جهت مثبت، ژیروسکوپ، کوارک ذره بنیادی، جمع اندازه حرکت های زاویه ای، اندازه حزکت زاویه ای کل، قواعد جمع حالت های کوانتیده، اسپینورهای الکترون، اندازه حرکت زاویه ای مداری، توابع ویژه اپراتور جمع، تابع موج کلی، تابع موج متقارن، تابع موج نامتقارن، تابع موج سیستم فرمیونی، تابع موج سیستم بوزونی، عملگر پاریته، پاریته اکتسابی، پاریته ذاتی، مدل یوکاوا، اندازه حرکت زاویه ای پیون، ستارگان نوترونی، نظریه مستقل از زمان، اختلال، روش های تقریبی اختلال، سیستم مختل شده، جابجایی مرتبه دوم اختلال، حالت غیر دژنره، واگنی، قاعده انتخاب، قطبش پذیری، تابع موج حالت پایه متقارن کروی، اثر اشتارک، بررسی اتم هلیوم، ترازهای انرژی هلیوم، تابع موج هلیوم، حالات برانگیخته هلیوم، پارا هلیوم، ارتوهلیوم، ساختار اتم ها، هامیلتونین اتم چند الکترونی، حدس هارتری

در نهایت مطالعه این جزوه در کنار مطالعه کتاب کوانتوم گاسیروویچ به دانشجویان کارشناسی فیزیک که قصد یادگیری عمیق درس مکانیک کوانتومی را دارند توصیه می شود.

این جزوه دارای 183 صفحه و حجم 57 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه مکانیک کوانتومی پیشرفته دو دکتر مسعودی

4 نظر

جزوه دستنویس و کنکوری مکانیک کوانتومی پیشرفته 2

تدریس شده توسط دکتر مسعودی استاد دانشگاه الزهرا تهران

 

مکانیک کوانتومی دوره کارشناسی ارشد یکی از دروس سرنوشت ساز در کنکور دکتری می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده به جرات یکی از بهترین جزوات می باشد. مطالعه این جزوه به علاقه مندان فیزیک و نیز داوطلبان شرکت در کنکور دکتری توصیه می شود. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

معادله موج شرودینگر ، شار احتمال ، اهمیت تابع موج ، انتشارگر ها ، انتشار گر نوسانگر هماهنگ ساده ، انتشارگر به عنوان دامنه گذار  ، تصویر هایزنبرگ و شرودینگر ، تبدیلات پیمانه ای ، معادله حرکت هایزنبرگ ، عملگر شمارنده ، عملگر خلق ، عملگر فنا ، ذره تحت تاثیر پتانسیل نوسانگر ساده ، تحول زمانی نوسانگر ، به دست آوردن معادلات حرکت با استفاده از عملگر های خلق و فنا ، قضیه هاسدروف ، الکترون در میدان الکترومغناطیسی ، عملگر تکانه زاویه ای کل ، اصل موضوعه مکانیک کوانتوم ، نظریه تکانه زاویه ای

این جزوه دارای 41 صفحه و حجم 14 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 دکتر متین

بدون نظر

جزوه دستنویس مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 کارشناسی ارشد فیزیک

تدریس شده توسط دکتر متین استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال

نظر به عالی بودن این جزوه، مطالعه آن با دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک و نیز داوطلبان کنکور دکتری فیزیک توصیه می شود. 10 صفحه از جزوه جهت بازدید شما به صورت رایگان قرار داده شده است. مباحث زیر در این جزوه مطرح گردیده است:
عملگر دوران ، مقایسه دوران کلاسیک و کوانتومی ، نوتاسیون پائولی ، ماتریس های پائولی ، میانگین آنسامبلی ، آنسامبل خالص ، عملگر چگالی ، آنسامل آمیخته ، ویژه کت مشترک ، عملگر نردبانی ، عملگر هرمیتی ، نمایش ماتریسی یک عملگر ، نمایش ماتریسی عملگر دوران ، بسط پایه ها ، دوران اویلری ، تکانه زاویه ای مداری ، عملگر تکانه زاویه ای مداری ،
این جزوه به صورت دستنویس میباشد و دارای تعداد تقریبا 31 صفحه(دو تایی یعنی تقریبا 62 صفحه) و حجم 42 مگابایت می باشد.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


دانلود جزوه مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 و 2 ساکورایی

4 نظر

جزوه دستنویس مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 و 2

تدریس شده توسط دکتر علیمحمدی

در این جزوات مباحث کتاب مکانیک کوانتومی پیشرفته به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. لازم به ذکر است که دکتر علیمحمدی خود مترجم اصلی کتاب مکانیک کوانتومی ساکورایی می باشد. این جزوه به دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک و نیز داوزلبان کنکور دکتری تخصصی رشته فیزیک توصیه می شود.
جزوه مکانیک کوانتومی 1 دارای 301 صفحه می باشد و حجم آن 46 مگابایت است.
جزوه مکانیک کوانتومی 2 دارای 352 صفحه می باشد و حجم آن 45 مگابایت است.

50 صفحه از هر دو جزوه جهت بازدید شما به صورت رایگان قرار داده شده است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کوانتوم دکتر کردبچه – آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

1 نظر

جزوه دستنویس کوانتوم – تدریس شده توسط دکتر کردبچه

در این جزوه مباحث مباحث مهم و کنکوری مکانیک کوانتومی به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. این جزوه شدیدا به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک توصیه می شود. تعداد 15 صفحه از جزوه جهت بازدید شما به صورت رایگان قرار داده شده است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را ببینید و یا دانلود کنید.

(بیشتر…)


مجموعه جزوه برای درس کوانتوم

بدون نظر

جزوه برای درس کوانتوم

مجموعه سه جزوه در این بسته موجود می باشد.

جزوه دکتر کریم پور – جزوه کوانتوم 2 دکتر خلیلی – جزوه کوانتوم 2 دکتر فرخی

(بیشتر…)


<\/body>