نوشته‌های با برچسب ‘تصویر شرودینگر’

جزوه دستنویس مفهومی مکانیک کوانتومی یک

5 نظر

جزوه کاملا مفهومی و عالی مکانیک کوانتومی 1 بر اساس کتاب استفان گاسیرویچ

تدریس شده توسط استاد تمام دانشگاه تبریز، دکتر منوچهر کلافی

 

درس مکانیک کوانتومی 1 و 2 جزو دروس اصلی کارشناسی رشته فیزیک می باشد و کتاب فیزیک کوانتوم استفان گاسیروویچ (Quantum Physics by Stephen Gasiorowicz) مرجع اصلی این درس در اکثر دانشگاه های کشور می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است و فصل های 1 تا 8 این کتاب را شامل می شود. از ویژگی های بارز کلاس های دکتر کلافی مفهومی بودن آنها است. به نگاه به این جزوه خواهید دید که مطالب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند و برای هر رابطه ریاضی مفاهیم نیز آورده شده است.  برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

رابطه طول موج پلانک، نظریه پلانک، نظریه موجی بودن، بررسی کوانتومی پدیده فوتوالکتریک، بررسی کوانتومی پدیده کامپتون، آزمایش دوبروی، دوگانگی نور از دید کوانتوم، اصول نظریه بور، بررسی کوانتومی نظریه بور، شعاع مدارهای بور، کسستگی مقدار انرژی، بررسی خاصیت موجی نور، بررسی خاصیت ذره ای نور، بررسی موج دوبروی، بررسی موج مادی، سرعت گروه وسرعت فاز، تابع موج در کوانتوم، بررسی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، موج جایگزیده، اصل عدم یقین، بررسی میکروسکوپ هایزنبرگ، آزمایش دوشکاف یانگ، آزمایش دوشکافی تداخل، انرژی حالت پایه اتم هیدروژن، انرژی پتانسیل مدل یوکاوا، معادله موج شرودینگر، تعبیر احتمالاتی معادله موج شرودینگر، معادله شرودینگر ذره ازاد، تعبیر فیزیکی تابع موج، رابطه همگرایی تابع موج، معین بودن تابع موج، تعبیر فیزیکی بورن، نرمالیزاسیون تابع موج، بهنجارش تابع موج، تابع احتمال پیدایش، میانگین انتظاری، عملگر تکانه در کوانتوم، خواص عملگر ها در کوانتوم، رابطه جابجایی دو عملگر، عملگر انرژی جنبشی در کوانتوم، عملگر انرژی پتانسیل در کوانتوم، عملگر هامیلتونین در کوانتوم، مفهوم عملگر فیزیکی، ویژه مقدار یک عملگر، معادله شرودینگر یک ذره آزاد، رابطه پیوستگی شار احتمال، چگالی احتمال، معادله اساسی کوانتوم غیر نسبیتی، مزدوج مختلط تابع موج، تابع موج در فضای مکان، تابع موج در فضای تکانه، عملگر میانگین تکانه، مفهوم عملگر هرمیتی، تحول مکانی تابع موج، تحول زمانی تابع موج، معادله شرودینگر اتم هلیوم و هیدروژن، ویژه تاع ها و ویژه مقدارها در کوانتوم، چاه پتانسیل، ترازهای انرژی برای مساله چاه پتانسیل یک بعدی، توابع موج متعادمد، توابع موج ارتوگونال، رابطه بهنجار راست، رابطه ارتونرمالیته، تابع موج پادمتقارن، عملگر پاریته در کوانتوم، معادله شرودینگر حالت ساکن، معادله شرودینگر زمان دار، فرمول شار یک ذره آزاد، هامیلتونین ذره آزاد، بررسی مسئله پله پتانسیل، پتانسیل های یک بعدی، پیوستگی تابع موج، ضریب انعکاس و ضریب نفوذ، جواب های چاه پتانسیل، بررسی جواب های زوج و فرد، مسائل سد پتانسیل در کوانتوم، پدیده نشر سرد، تابع کار، بررسی پدیده تونل زنی در کوانتوم، پدیده جوش هسته ای در کوانتوم، بدست آوردن احتمال تونل زنی، نوسانگرهماهنگ خطی، معادله نوسانگر هماهنگ خطی در کوانتوم، رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ خطی، کثیر الجمله هرمیت، ساختار کلی مکانیک موجی، نماد گذاری دیراک، نماد براکت، قضیه پارسوال در کوانتوم، مزدوج هرمیتی یک عملگر، بحث تبهگنی در کوانتوم، توابع تبهگن، معادله حرکت هایزنبرگ، تصویر شرودینگر، تصویز هایزنبرگ، روش های عملگری در کوانتوم، نمایش شرودینگر، ارتباط نمایش شرودینگر و هایزنبرگ، دستگاه های N ذره ای در کوانتوم، سیستم های چند ذره ای درکوانتوم، معادله شرودینگر سیستم N ذره ای، تابع موج سیستم دو ذره ای،

این جزوه مجموعا دارای 165 صفحه و حجم … مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 توصیه اکید می شود که نمونه رایگان این جزوه را ببنید و خودتان قضاوت کنید.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کاملا مفهومی فصل اول مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

7 نظر

جزوه مفهومی سه فصل اول مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی

تدریس شده توسط دکتر کلافی استاد تمام دانشگاه تبریز

 

مکانیک کوانتومی دوره کارشناسی ارشد یکی از دروس اصلی و مهم می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور تدریس گردیده است. ویژگی بار این جزوه پرداختن به مفاهیم است. برخلاف اکثریت جزوات موجود برای کوانتوم، در این جزوه متن خیلی بیشتر از فرمول ها می باشد. این جزوه تنها سه فصل اول ساکورایی(مباحث کوانتوم پیشرفته 1) را پوشش می دهد. برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

آزمایش اشترن گرلاخ، مقایسه با قطبش بور، روش دیراک، فضای براکت، خواص فضای برداری، نرمحالت، مزدوج هرمیتی ، ارتوگونال، اورتونرمال، ضریب بسط براکت، عملگر هرمیتی، نمایش ماتریسی عملگر، معادله شرودینگر، اندازه گیری در کوانتوم، احتمال وقوع یک حالت در مکانیک کوانتومی، اصل هدم یقین، اصل عدم قطعیت، فرق مکانیک کلاسیک و مکانیک کوانتوم، حالت تبهگن، مجموعه کت های مشترک ، ویژه حالت مشترک، کت حالت تبهگن، عملگر سازگار، عملگر ناسازگار، مشاهده پذیرهای ناسازگار، عملگر پاد هرمیتی، رابطه جابجایی، تغییر پایه در مکانیک کوانتوم، عملگر یکانی ، عملگر unitary، بسط در پایه جدید ، تبدیللات یکانی، عملگر مشاهده پذیر معادل، عملگر مولد تغییر مکان، مکانیک موجی، کوانتوم استاتیک، کوانتوم دینامیک، تحول زمانی یک حالت خاص، عملگر تحول زمانی، سری دایسون، دامنه همبستگی، تصویر شرودینگر، تصویر هایزنبرگ، معادله حرکت، مقایسه تصویر شرودینگر و تصویر هایزنبرگ، نوسان کننده خطی، تقریب نیمه کلاسیکی wkb ، انتشارگر، انتگرال مسیر فاینمن، پتانسیل و تبدیلات گیج، تبدیل پیمانه ای، قضیه بوهم آهاروف، نمایش ماتریسی، اصل بسط، عملگر ماتریس دوران، تک قطبی مغناطیسی، تابع موج فضایی


این جزوه مجموعا دارای 141 صفحه و حجم 65 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>