نوشته‌های با برچسب ‘ضریب بهره’

جزوه لیزر بر اساس کتاب مبانی لیزر ارازیو اسولتو

1 نظر

تدریس شده در دانشگاه تبریز

 

درس لیزر جزو دروس گرایشی کارشناسی رشته فیزیک می باشد و کتاب اصول لیزر ارازیو اسولتو (Principles of Lasers by Orazio Svelto) مرجع اصلی این درس در اکثر دانشگاه های کشور می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است و اکثر سرفص های درس را شامل می شود. برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

مفاهیم بنیادی لیزر، بازده لیزر، خواص نور لیزر، تکفامی لیزر، درخشایی لیزر ، همدوسی لیزر ، همدوس زمانی لیزر ، گسیل خود به خود لیزر، طول عمر گسیل، گسیل القایی، آهنگ جذب، سطح مقطع جذب، وارونی جمعیت، تجمع معکوس، وارونی بحرانی، برهمکنش تابش یا ماده، تابش جسم سیاه، چگالی انرژی الکترومغناطیسی، مد کاواک، معادله هلمهولتز، مدهای تشدیدی کاواک، رابطه انرژی پلانک، جذب وگسیل القایی، آهنگ جذب القایی، آهنگ گسیل القایی، منحنی لورنتسی، گذارهای مجاز، گذارهای ممنوع، ضریب جذب، ضریب بهره، رهیافت نیمه کلاسیک، طول عمر دوقطبی نوسان کننده، طول عمر گسیل خود به خود، رهیافت الکترودینامیک کوانتومی، بحث ترمودینامیکی انشتین، احتمال گسیل القایی، احتمال جذب القایی، تله افتادگی تابش، ابرتابش، پدیده ابرفلئورسانس، پدیده ابرتابندگی، فرو افت بدون تابش، طول عمر نشر تحریکی، توان تابشی، پهن شدگی خطی، پهن شدگی همگن، پهن شدگی ناهمگن، پهن شدگی برخوردی، اشباع، بررسی رفتار گذار سیستم دو ترازی، اشباع جذب، اشباع بهره، خط پهن شده به طور ناهمگن، ترازهای انرژی یک مولکول، تراز ارتعاشی، تراز چرخشی، گذارهای بدون تابش، گذارهای تابشی، فرایند دمش، فرایند پمپ کردن، دمش اپتیکی، بازدهی دمش، بازدهی کوانتومی دمش، بازدهی انتقالی، دمش الکتریکی، تشدید کننده های اپتیکی فعال، تشدید برای محیط لیزری، برهمنهی و تداخل سازنده در لیزر، فرکانس تشدید، تشدید کننده صفجه موازی، روش تقریبی شالو و تاونز، روش تشدید کننده فاکس و لی، اعداد فرنل، تشدید کننده های هم کانونی، رفتار تشدید کننده، تشدید کننده کروی، شرط پایداری مشدد لیزری، موج پیوسته و رفتار گذاری سیستم، معادلات آهنگ، لیزر چهار ترازی، تراگسیل توان، کسر تلفات آینه ای، تلفات لگاریتمی، اتلاف آینه ای، لیزر سه ترازی، مهادلات آهنگ لیزر سه ترازی، رفتار لیزر موج پیوسته، رفتار گذاری لیزر، اصول نظری سوییچ

این جزوه مجموعا دارای 107 صفحه و حجم  12.5 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

بدون نظر

جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

تدریس شده توسط دکتر مینوچهر استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

درس فیزیک راکتور 1 و 2 جزو دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای می باشد و هرکدام 3 واحد می باشند. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور و در مدت دو ترم تدریس گردیده است. کتاب های مرجع در تدریس این جزوه عبارتند از :

Nuclear-Reactor Analysis by Allan Henry
Nuclear Reactor Analysis by James Duderstadt, Louis Hamilton
Introduction to Nuclear Engineering by John Lamarsh
Nuclear reactor physics by Weston Stacey
Introduction to Nuclear Reactor Theory by John Lamarsh

برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

تعریف راکتور، بقای جرم و انرژی، منبع انرژی هسته ای، ایزوتوپ، اورانیوم، روش جداسازی اورانیوم، واپاشی هسته ای، مواد ناپایدار، مواد رادیواکتیو، rate واپاشی، امواج گاما، احتمال برخورد نوترون به هسته، احتمال واکنش نوترون با هسته، سطح مقطع پراکندگی، تعداد واکنش های انجام شده در واحد حجم در واحد زمان، مسافت آزاد میانگین، سطح مقطع کل، کند کردن نوترون، اندازه حرکت در سیستم مرکز جرم، متوسط زاویه پراکندگی، سطح مقزع ترانسپورت، transport cross section ، پراکندگی آیزونتروپیک، احتمال پراکندگی نوترون، روش اندرکنش نوترون با هسته، ضریب کندکنندگی، همجوشی، شکافت هسته ای، پاره های شکافت، مواد هسته ای، جرم بحرانی ماده هسته ای، واکنش شکافت زنجیره ای، ضریب تکثیر راکتور، راکتور هموژن، راکتور هتروژن، احتمال عدم نشتی راکتور، طیف نوترونی آنی، هسته مادر، نوترون متولد، شکافت سریع، نوترون ناحیه رزونانس، ضریب بهره، fast fission factor ، resonance escape probility ، بیم ذرات، معادله پیوستگی نوترون، diffusion approximation ، حل معادله دیفوژن با یک چشمه صفحه ای، شرط پیوستگی فلاکس، شرط پیوستگی جریان، جرم بحرانی ماده شکافت پذیر ، حل عددی معادله دیفیوژن، شرایط مرزی معادله ترابرد، توزیع جمعیت نوترون، دانسیته نوترون زاویه ای، نوترون درون راکتور، احتمال پراکندگی بین دو انرژی، معادله ترنسپورت، لتارژی برخورد،lethargy ، تقریب چند گروهی،شار گروهی، عوض کردن سطح مقطع ها، روش power method ، طیف توزیع نوترون، معادله ترانسپورت در محیط هموژن و نامحدود، جذب زیرکونیوم، جذب اورانیوم 235، جذب رزونانسی اورانیوم 238 ، جذب در ناحیه slowing down ، نقش clad در راکتور، سوخت annoular ، پهنای بند رزونانس، پراکندگی خارج رزونانس به داخل رزونانس، احتمال فرار از رزونانس، محاسبه احتمال جذب، کندکنندگی با عناصر سنگین، توزیع ماکسولی، تاثیر جذب بر روی طیف ماکسول، وجود نشت، leakage ، میزان ریت جذب در ناحیه گرمایی ، rate جذب، تولید نوترون سریع، diffusion theory ، نظریه گداخت، معادله گداخت،معادله diffusion ، حل معادله دیفیوژن وابسته با انرژی، حل معادله دیفیوژن برای راکتور، معادله دیفیوژن وابسته به زمان، راکتور چند ناحیه ای، متوسط پراکندگی از گروه یک به دو ، روش های عددی حل معادله دیفیوژن، معادله دیفیوژن دو بعدی، روش عددی برای حل two dimensional Diffusion equation ، تولید نوترون در اثر fission ، بررسی انواع چشمه نوترون، استفاده از روش ژاکوبی، معادله conduction ، راه حل تحلیلی two group equations ، reflector saving ، تولید نوترون در سوخت، بررسی سوخت هسته ای، افت فلاکس در سوخت، self shilding ، ضریب dis advantage سوخت، ABH method


این جزوه مجموعا دارای 260 صفحه و حجم 9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>