نوشته‌های با برچسب ‘هامیلتونین ذره آزاد’

جزوه دستنویس مفهومی مکانیک کوانتومی یک

5 نظر

جزوه کاملا مفهومی و عالی مکانیک کوانتومی 1 بر اساس کتاب استفان گاسیرویچ

تدریس شده توسط استاد تمام دانشگاه تبریز، دکتر منوچهر کلافی

 

درس مکانیک کوانتومی 1 و 2 جزو دروس اصلی کارشناسی رشته فیزیک می باشد و کتاب فیزیک کوانتوم استفان گاسیروویچ (Quantum Physics by Stephen Gasiorowicz) مرجع اصلی این درس در اکثر دانشگاه های کشور می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است و فصل های 1 تا 8 این کتاب را شامل می شود. از ویژگی های بارز کلاس های دکتر کلافی مفهومی بودن آنها است. به نگاه به این جزوه خواهید دید که مطالب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند و برای هر رابطه ریاضی مفاهیم نیز آورده شده است.  برخی از مطالب مطرح شده در زیر آورده شده است :

رابطه طول موج پلانک، نظریه پلانک، نظریه موجی بودن، بررسی کوانتومی پدیده فوتوالکتریک، بررسی کوانتومی پدیده کامپتون، آزمایش دوبروی، دوگانگی نور از دید کوانتوم، اصول نظریه بور، بررسی کوانتومی نظریه بور، شعاع مدارهای بور، کسستگی مقدار انرژی، بررسی خاصیت موجی نور، بررسی خاصیت ذره ای نور، بررسی موج دوبروی، بررسی موج مادی، سرعت گروه وسرعت فاز، تابع موج در کوانتوم، بررسی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، موج جایگزیده، اصل عدم یقین، بررسی میکروسکوپ هایزنبرگ، آزمایش دوشکاف یانگ، آزمایش دوشکافی تداخل، انرژی حالت پایه اتم هیدروژن، انرژی پتانسیل مدل یوکاوا، معادله موج شرودینگر، تعبیر احتمالاتی معادله موج شرودینگر، معادله شرودینگر ذره ازاد، تعبیر فیزیکی تابع موج، رابطه همگرایی تابع موج، معین بودن تابع موج، تعبیر فیزیکی بورن، نرمالیزاسیون تابع موج، بهنجارش تابع موج، تابع احتمال پیدایش، میانگین انتظاری، عملگر تکانه در کوانتوم، خواص عملگر ها در کوانتوم، رابطه جابجایی دو عملگر، عملگر انرژی جنبشی در کوانتوم، عملگر انرژی پتانسیل در کوانتوم، عملگر هامیلتونین در کوانتوم، مفهوم عملگر فیزیکی، ویژه مقدار یک عملگر، معادله شرودینگر یک ذره آزاد، رابطه پیوستگی شار احتمال، چگالی احتمال، معادله اساسی کوانتوم غیر نسبیتی، مزدوج مختلط تابع موج، تابع موج در فضای مکان، تابع موج در فضای تکانه، عملگر میانگین تکانه، مفهوم عملگر هرمیتی، تحول مکانی تابع موج، تحول زمانی تابع موج، معادله شرودینگر اتم هلیوم و هیدروژن، ویژه تاع ها و ویژه مقدارها در کوانتوم، چاه پتانسیل، ترازهای انرژی برای مساله چاه پتانسیل یک بعدی، توابع موج متعادمد، توابع موج ارتوگونال، رابطه بهنجار راست، رابطه ارتونرمالیته، تابع موج پادمتقارن، عملگر پاریته در کوانتوم، معادله شرودینگر حالت ساکن، معادله شرودینگر زمان دار، فرمول شار یک ذره آزاد، هامیلتونین ذره آزاد، بررسی مسئله پله پتانسیل، پتانسیل های یک بعدی، پیوستگی تابع موج، ضریب انعکاس و ضریب نفوذ، جواب های چاه پتانسیل، بررسی جواب های زوج و فرد، مسائل سد پتانسیل در کوانتوم، پدیده نشر سرد، تابع کار، بررسی پدیده تونل زنی در کوانتوم، پدیده جوش هسته ای در کوانتوم، بدست آوردن احتمال تونل زنی، نوسانگرهماهنگ خطی، معادله نوسانگر هماهنگ خطی در کوانتوم، رابطه انرژی نوسانگر هماهنگ خطی، کثیر الجمله هرمیت، ساختار کلی مکانیک موجی، نماد گذاری دیراک، نماد براکت، قضیه پارسوال در کوانتوم، مزدوج هرمیتی یک عملگر، بحث تبهگنی در کوانتوم، توابع تبهگن، معادله حرکت هایزنبرگ، تصویر شرودینگر، تصویز هایزنبرگ، روش های عملگری در کوانتوم، نمایش شرودینگر، ارتباط نمایش شرودینگر و هایزنبرگ، دستگاه های N ذره ای در کوانتوم، سیستم های چند ذره ای درکوانتوم، معادله شرودینگر سیستم N ذره ای، تابع موج سیستم دو ذره ای،

این جزوه مجموعا دارای 165 صفحه و حجم … مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 توصیه اکید می شود که نمونه رایگان این جزوه را ببنید و خودتان قضاوت کنید.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>